Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDDT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT đã được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư 28/2016/TT-BGDDT ngay 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Ngày ban hành: 31/12/2020