Chủ nhật , Ngày 23 Tháng 06 Năm 2024
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 47/2020/TT-BGDÐT 31/12/2020 Thông tư Quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non Tải về
2 51/TT-BGDÐT 31/12/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDDT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT đã được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư 28/2016/TT-BGDDT ngay 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Tải về
3 50/2020/TT-BGDÐT 31/12/2020 Ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo Tải về
4 52/2020/TT-BGDÐT 31/12/2020 Ban hành Điều lệ Trường mầm non Tải về
5 1341/SGDÐT-KHTC 11/09/2020 Chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; Công văn số 8058/UBND-KGVX ngày 8/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tải về
6 02/2021/TT-BGDÐT 02/02/2021 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập Tải về